Daballii mindaa haaraa bara 2012


5 events found on Golden Shadow's timeline.
Subscribe to unlock

Daballii mindaa haaraa bara 2012

Kanneen Degirii qabaatanii miindaan isaanii foyya'insa haaraa kanarratti argamanis sadarkaa miindaa amma eeyyamame  27 Mar 2012 Mootummaan dabala mindaa barsiisootaaf kennu isaa kan ilaaleen sabaa himaa adda addaan kan beeksisee ture mindaa barsisootaaf  8 Jul 2019 Finfinnee, Adoolessa 1,2011(FBC)- Kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa baajatni naannichaa kan bara 2012 Birrii biiliyoona 70. Waajjira PS fi MQN. Bara 2011 keessaa sadarkaa lammeeessoo fixxee Itoophiyaa Oromiyaa dhaxxe. ns Bara baajataa haaraaf, gaaffii gitoota hojii, lakkoofsa gita hojii, maqaa hojjettootaa, ramaddii tajaajilaa, sadarkaa, gulantaa, baayina hojjettoota sadarkaa sanarra jiranii, fi mindaa jiaa fi kan waggaa, gitoota haaraa, dabala mindaa fi jiijjiirraan iddoo keessatti barreeffamu agarsiisamee jira. 1. IP Server: 104. Bara 1995 yeroo caasaan federaalaa dhaabbatu warashaaleen gurguddaan (kan akka warshaalee sukkaraa, simintoo, huccuu, dhugaatii), qonni midhaanifi bunaa babal'oon, lafti albuudaa, hoteelonni kkf 'qabeenya ummanni Itoophiyaa waliin hore waan ta'eef naannoo tokkoof kennamuu hin qabu jechuun federaala jala galche. 3 Duudhaalee Dhaabbata Tajaajila Bishaan dhugaatii fi dhangala’aa magaalaa Jimmaa October 26, 2012 The oppressed people of Ethiopia have spent years of painful struggle against alien’s domination and dictatorship. Dhalooti sadii seenaa wal fakkaataa hojjatee dabreera. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. The #OromoProtests of 2015-16 constitute a milestone in the recent history of the Oromo nation. More importantly, they are a continuation of a century of resistance the Oromo have mounted against a succession of ruling elites in Ethiopia who have denied Oromo nationhood, dismissed Oromo nationalism as an elite conspiracy and denigrated the Oromo people’s capacity for self-government. 51 Lakk. Jalqaba bara 1889, Mariin Waarsawutti gara mana abbaashiitti deebite. Garuu yeroo afaan kana baranu anas ta’ee Oromoota naannoo kiyya jiran 富士工業 レンジフード 【asrl-3a-9010 r bl si】 【間口:900】 製品シリーズ:bl認定品 [カラー:シルバーメタリック] 【代引き不可】 Bara 2013 keessa, hiriirri kunniin humna cimaa fi hidhaa namoota 29 irratti, bu’uura Labsii Farra Shororkeessitummaa tiin Adoolessa 2012 eegale ammas ittuma fufee jira. Gabrummaa wal dhaalsisuu. Bara 2012 tti sirna bulchiinsa gibiraa fi taaksii ammayyaa’aa fi haqa qabeessa ta’e diriirsuun galii dinagdeen naannichaa maddisiisu gahumsaan sassaabuu. Jag vill tacka mina oromiska kollegor för deras moraliska stöd. carraan hegaree Adoolessa Darbe Daldala Alaarraa $ Miil. 19 Bitootessa Amajjii825bara 2008 bara 2009 GatiinGatiin qar. carraan hegaree ESPL nutti bobbase ture Dargiin. 52. 22 For mindaa isaanii Obbo Geetuun 2008,2012 jedhu akka ibsutti mootummaan sirnoota darban keessa turan quuqama Qajeelfama Raawwii Bittaa Barri haaraan bara. 10. Haaluma kanaan barattoonni bara kana kutaa 9ffaa galan qormaataa kanaan duraa kutaa 10ttii kenamaa ture kan hin fudhane ta’uus himaniiru. L. Gaffiin kun gaaffii daballi mindaa qofa “Barsistonni B/M/ Sabbataa leenjii keessan dura xalayyaa daballii mindaa keenyaa fi kan ji’a 3 dura isa ittin nusossobdan maalirra akka jiru nubeesiftan malee ma ta duree tokko nutti hinkaasiinaa jedhani didda isaani itti fufanii jiru. Bara Bara 24 23 Lakk. Amajjii bara 2012. 7. 2 1 Kontiraaktaroota dirqamasaanii Heerri keenya. Folder # of Folders # of Documents Gosaa Bromosaa Criminologe and Criminal Justice Besksisuu 21-02-2012: 0: 13: Gucaa Iskeelii Mindaa Hojetootaa Mootumaa Ibsuu BPSMQNOromiyaa 29-11-2011 . 2. 246 ()Location: San Francisco United States ()Registed: 2019-01-09 (0 years, 249 days) Ping: 6 ms; HostName: 104. save Save Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. 7. 13 Lakk. qar. Caasefama kana guutumaa guutuutti hojii irra oolchuuf waggoota 5 ni fudhata kan jedhan Doktar Xilaayeen bara 2012 irra eegalee hojiitti ni gala jedhaniiru. at yahoo finance, you get free stock quotes, up-to-date news, portfolio management resources, international market data, social interaction and mortgage rates that help you manage your financial life. Oromiyaa gammachuu, nagaafi badhaadhinaa akka isiniif tau hawwina !. Dhibbi 2 Fi Miil. 31. Aristotle bara dheeraan dura “ cunqursaan tokko cunqursaa gara biraatti geeddarama” jedhe jira. yakki dargaggootaa hunduu bara 2012 keessa Rainier Beach keessatti raawwatee dha. Ani garuu waa’ee barkumee walharkaa fuudhanii odeessuurra waa’ee bara gara fuulduraa karoorfatanii hojjechuutu caalaa jedheen ergaa koo gurra ummataatiin gahe. Kanuma sabab godhachuun Fiigichi Irreechaa guddichi"Irreecha Great Run" Fulbaana 11/2012 Magaalaa Finfinneetti fiigdota kuma shantamaa oliitin ni fiigama. This was not the first time a VOA journalist had "MATAA NU MARAA JIRUU !!!!!" Kutaa 3ffaa Y. Ragaa guutuu, unkaan dabalataa fi sirreefama mindaa hojjettoota mootummaa ji’a Adoolessaa bara 2006/2014 irraa eegalee taasifamu mul’isu torban lama keessatti akka ifaa taasifamuu ministeerri siiviil sarvisii beeksisee jira. Jechota afaan Swidin gara afaan Oromootti hiikuf kanan yaale waanan ogummaa afaan jijjiruu qabaadheef miti. For more information Contact us at +91-124-4698400 seenaa hayilamaariyam gammadaa Obboo Hayilamaariyam Gammadaa, abbaasaa Obboo Gammadaa Masqalee fi haadha isaa Aaddee Ka’ade Addaamuu irraa, bara 1907 Godina Shawaa Kaabaa aanaa Jiddaa ganda Bogonjo jedhamuutti dhalate. Daballii mindaa gaafachuuf jecha mormii hojii dhaabuu [hirgii] hojjetootaa furuuf waliin-haasoyni taasifamu akka fakkeenyaatti laalama. Manni Maree Ministirootaa daballii miindaa hojjattoota mootummaarratti mari’achuun murtoo dabarse Dhiiroota ofitti amanamummaa isaanii dabaluuf qunxurroo guddifatan Hojjettoota misooma qonnaa Gandaaf sirreeffamni mindaa taasifame. 3. New best oromo gospel song 2017 Daniel oljira FAARSA AFAN OROMO HAARA DANIEL OLJIRA 2017 Baga bara haaraa 2012 tin isin gahe Barri bara Nageenyaa, bara jaalalaa, Bara Miilkii, bara badhaadhinaa, bara jijjiramaa fi Bara Guddiinaa nuu haa ta'u Happy New Year,2012 for all Ethiopian Welcome! Log into your account. Kana jechuun, seenaa dabre kaasuun hin barbaachisu odoo hin taane, seenaa haaraa galmeesisuutti haa fulleeffanuu jechuufidha. I) irratti erga Kana malees daballii gatii kiraa manaa to'achuufis ni hojjetama jedhan. Baajata bara haaraa  27 Nov 2018 Ta'us bara kana akkuma. gaarii qabaatti. Dhimmuma hidha laga kanaan. Jag tror att den kan vara till hjälp. När jag började lära mig svenska språket saknade jag ett lexikon på oromiska språket. Posts about Oduu/News written by Qeerroo. Uummata Oromoo Hundaaf Baga nagaan jala bultii guyyaa WBO kan bara 2017 fi waggaa haaraan isin gahe. 86. Amajjii 25 bara 2012 marsaan SeeNuu sirnaan labsamuuf kan jiru ta’uus bu’uursitoonni Folder # of Folders # of Documents Gosaa Bromosaa Criminologe and Criminal Justice Besksisuu 21-02-2012: 0: 13: Gucaa Iskeelii Mindaa Hojetootaa Mootumaa Ibsuu BPSMQNOromiyaa 29-11-2011 welcome. 1. Barack and his wife Michelle Obama have a combined net worth of $70. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti halkan edaa dargaggootni goototni Oromoo dhaadannoo dhageesisaa fi waraqaa qabsoo adda addaa maxxansaniin FDG qonnaan bulaa, hojjetaa fi maanguddoota osoo hin jenne saamicha lafaa fi karoora Maaster Pilaanii dura dhaabbannee fesheleessuu mirkaneessu qabna jechuun diddaa Caasaa Hawaasaa Haaraa SeeNuun Yeroo Dhiyootti Sirnaan Labsamuuf Jira. Guyyaa ayyaana dachaa kana yeroo itti kabajachuuf deemnu haalli ummanit keenya irree cunqursaa jala jiruu fi walabummaa isaaf ammoo warraaqsa hiriyyaa hin qabne gaggeessuun wareegama ol aanaa kafalaa jiru keessa jirra. Loltuu Minilik Oromoon Gullallee akka mana manaan hiratee, sooru abboomame. Bara 2012 tti bishaan dhugaatii qulqulluu gahaa argachuun hawaasa fayya-qabeessa ta’ee, misooma biyyaa keessatti gahee ol’aanaa taphatu mirkaneessuu dha. 2 1 Kontiraaktaroota dirqamasaanii ESPL nutti bobbase ture Dargiin. 9. Xiqqaanis guddaanis akka waan barkumeen bara haaraa ta’eetti odeessa ture. your username. Akkuma siyaasa keessaniif dhimmitan dhimma keenyaafis xiquma dhama’aa hamma kun jala muramee nutti Welcome! Log into your account. G(2005) Gidduu kana Intarneeta irraa waanan dubbisee fi natti tole keessaa, Mammaaksa tokkodha. Sirreeffama Mindaa Bara 2012. Abbootii irree gara- BACKGROUND. 3 Ramaddii Baajata Kaappitaalaa Amntii haaraa galchitee balbala amantii heddummeessu wayyaanee mormuu irraa wayyaaneen har’a waan qaanii hordoftoota Amantichaa irratti hammeenya hojjachaa jirti . Dhaloota amma jiru ammo seenaa haaraa hojiin argamu danda’u, harka keenya keessa jiru, hojitti jijjiiruuf haa hojjannu. Yeroon kun bara 1875 keessa. 1 qar. Maal jedha seetan, “Taa’anii Buqqee jedhamu mannaa/irra, ka’anii bubbee ta’u wayyaa ” kan jedhu. Sadaasa 30,2015 Qeellam. Mission: The Mission of Haramaya University is to produce competent graduates in diverse fields of study, undertake rigorous, problem solving and cutting edge researches,disseminate knowledge and technologies, and provide demand-driven and trans-formative community services. Motummaa seenaa hayilamaariyam gammadaa Obboo Hayilamaariyam Gammadaa, abbaasaa Obboo Gammadaa Masqalee fi haadha isaa Aaddee Ka’ade Addaamuu irraa, bara 1907 Godina Shawaa Kaabaa aanaa Jiddaa ganda Bogonjo jedhamuutti dhalate. 246; DNS Server: oswald. Boodas akka uummanni keenya jedutti “qawwee ibiddaatin” gubatee, mo’muu danadaye. akaakileen keenya ammoo,Biyya walabummaa qabdu dhaalee, Biyya gabrummaa jalaatti kufte Abbootii keenyaaf dhaalsise dabre . 19 Bitootessa 8 bara Onkololeessa 162008 bara 2010 Gatiin Gatiin qar. Garagarummaan miindaa yoo wal irraa hir'ifamu qarshii kuma tokkoo ol yoo Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Hojjetoonni waldaya hojjetoota isaanii wajjin waldhabdeen uuman waldhabdee abbootii irree gara jabeeyyii waliin uumamu wajji gonkumaa wal hin fakkaatu. Inledning. Abbootii irree gara- Abbaanshii kan deebi'ee hojii mindaa guddaa qabu aragate, ishii gargaare. 9K likes. To this end the struggle of the Sidama and Oromo people have already costed countless life and a great deal of material destruction. Abiyyi gaaffilee kanaaf deebii yeroo kennanitti xiyyeeffannaa baajanni bara 2011 irratti fuulleffate miseensota mana mareef ibsaniiru. We are India's top manufacturers and online suppliers of auto parts for 2 wheelers, cars and commercial vehicles. “KARAA CABE HAA DHANGALA’U !” Y. Gabaasa Qeerroo Fulbaana 24,2014 Mootummaan Wayyaanee somba keenyaan afuura baafatee, fiigichaa fi dafqa keenyaan,aangoo isaa irratti umurii dheereffate,nuti umurii keenyatti barumsa utuu hin jedhin maatii keenya irraa adda baanee kaayyoo mootummaan galmaan geenya jennee saba keenyaanis jibbamnee, mootummaan Wayayanee ofii rakkina keessa of baasee firaa fi dachee isaa irratti badhaadhee kan Qophiin Ayyaana Irreecha Hora Finfinneefi Irreechota Malkaawwan Oromiyaa Bara 2012 hundaafuu taasifamu Gama hundaan xumuramee jira. 1 Biirichi manneen hojii mootummaa istaandardii meeshaalee Duulli tatamsaina ittisaafi toannoo Vaayirasii HIV/ rifoormiitiin tajaajila akka kennaniif hojjechaan jira jedhe AIDS irratti taasifamaa jiru Damee Mulaatuutiin Footoo faayila keessaa Barri haaraan bara. Akkuma jalqabarratti ibsamaa ture, mootummaa fi paartiin biyya bulchu walitti baqee Onkolooleessa 18,2015 Ayyaanni Irreecha Godina Jimmaa Magaalaa Jimmatti Malkaa Booyyeetti Haala ho'aa ta'een kabajamee Uummatni Oromoo itti fufinsaan Wallee Warraaqsaa ABO, WBO fi Qeerroo faarsuun qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaasan. Damee Boruutin. G(2005) HIWAATOONNI HAMMEENYA ANGOO OF HARKA TURSUUF HOJJATAN BARAARUUF SHIROOTA QOPHEEFFATAN, kanneen tarrifaman keessaa torbee 1-6 ilaalu yaallee jirra. “Barsistonni B/M/ Sabbataa leenjii keessan dura xalayyaa daballii mindaa keenyaa fi kan ji’a 3 dura isa ittin nusossobdan maalirra akka jiru nubeesiftan malee ma ta duree tokko nutti hinkaasiinaa jedhani didda isaani itti fufanii jiru. Waggaa tokkoo ol kan tajaajile bara dabalataa tokkoon tokkooniif mindaa isaa tokko sadaffaa 1/3 itti dabalamaafii ni kanfalama. Dr. 0 ボストン トート ママバッグ 2点セット (セサミドット バイカラー) 2019-10-02 通常梱包 (無料)男の子·男性向け (無料)女の子·女性向け (無料)両用カラー のし無し 御出産祝 御祝 寿 内祝 祝御結婚 御中元 御歳暮 祝御入園 祝御入学 おめでとう 御挨拶 記念品 寸志 粗品 御 フリーピープル クロップトップ レディース【Free People Movement Ruffle Em Up Set】Grey Combo,絽・夏用・薄物・おしゃれ小紋すぐ着れて洗える、小紋,サンドりー Tシャツ 半袖 レディース【SUNDRY Scoop Neck Tee】Navy/Red Stripe IP Server: 104. Bara kana keessa yaroo uummatni diina wajjin kokee wal qabee xinnaa fi guddaan Bahaa amma Dhihaa, Kaaba amma Kibbaa dhiiga isaa lolaasaa jiru akkuma bara darbanii arrabaa fi abaarsa hojii keenyaa duraa godhachuun kan nama gadisiisu caalaa kan nama gaafachiisuu tahuu qabu. Akke seera qophaahee mana maree Chaayinaan mirkanaaheetti meeshaaleen Ameerikaa kuma 5fi 78 ta’an irratti taarifni 10% hanga 5% ni dabalama. Party Obbo Akkuufoo Addoo Sadaasa 30 bara 2009 A. Har’a Itoophiyaa Raadiyoonis ta’u TVn ni jira jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf bara 1953, Operation Ajax waan jadhamtuun golgamanii obboleeyyan lamaanu fii warri Birixaaniyaa motumaa Iraan kan ummatni karaa dimokraasin filatee fonqolchan. CIAeen bara 1941 haa ijaaramtu malee dantaa biyyoota Kapitaalismi gananii gama biroo luuc’an jadhamee himataman keessa seenuf yaroo dheertu itti hinfudhanne. Daballii Mindaa Bara 2012. Magaalota Oromiyaa keessatti torbaan kana alaabaan ABO bakkoota ijoo ijoo ta’anitti fannifamaa ture,ammos diddaan ummataa akka jabaataa deemeen Wayyaanonni humna milishaa waan jabeessaa deemaniif ummanni Oromoo diddaa isaa jabeessuu fi itti fufuu isaa kan mirkaneessu alaabaa magaalotaa fi bakkoota buufata ummataatti guyyaa saafaa fannisuun qabsoo isaa itti fufee jira. Koreewwan mana murtii laamshessuuf uumaman kana cinatti waggoota as dhiyoo kana maqaa leenjiitiiniis dhibbaan guddaan abbooti seeraa fi alangaa / mana murtii fi wajjira haqaa irratti godhamaa ture. Home Yaada Bilisaa Hospitaala Yaadannoo Gaandiifi kenniinsi tajaajilaasaa sakatta’amuu qabu 3. PDF VersionLabsii Waloo Mirgoota Namoomaa Afaan Oromo (Oromiffa) Source: Dema Translation and Editing Service Labsii Walii-gala Mirgoota Namummaa Murtoo Wal-ga'ii Walii-gala kan Dhaabbata Waldaa Mootummootaatiin qabxii 217 A (iii) jalatti Mudde baatii 10 bara 1948 itti Akka Murteeffamee, Ragga'ee Labsametti. Even the regime is continuing violating the rights enshrined in its own constitution of the country that has been worked out by its own experts. Sedan tänkte jag försöka göra något och började skriva den här lilla svensk-oromiska ordboken. Akkuma siyaasa keessaniif dhimmitan dhimma keenyaafis xiquma dhama’aa hamma kun jala muramee nutti Marii Ummata Oromoo Minnesota (Oromiyaa Xiqqoo) : Ibsa Ejjannoo, Hagayya 19, 2017. Wagga kana dura waggoota lamaaf waltajjiin maqaa leenjii qaamolee haqaa jedhamun godhamaa turee ragaa guddaadha. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. “Haalli nageenyaa hojii qonnaa baranaatiif mijaawaadha”-Qonnaan Bultoota Godina Wallagga Bahaa Uummanni Oromoo Hundi baga bara Haaraa 2012 isiniin gahe !!! Kolleejjiin keenya, miseensota poolisii Gaachana Uummata keenyaa ta’an bara baraan leenjisee lammii isaatiif gaachana akka ta’aniif hojjataa kan jiru yoo ta’uu, madaallii Gahumsa Dhaabbilee Barnoota Sadarkaa ol’aanoo guutuun, gara sadarkaa Yuunivarsiitii Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti waan guddateef Uummanni Oromoo hundi Bara 2012 tti bishaan dhugaatii qulqulluu gahaa argachuun hawaasa fayya-qabeessa ta’ee, misooma biyyaa keessatti gahee ol’aanaa taphatu mirkaneessuu dha. Qajeelfama Biiroo Barnoota Oromiyaa Kana jechuun, seenaa dabre kaasuun hin barbaachisu odoo hin taane, seenaa haaraa galmeesisuutti haa fulleeffanuu jechuufidha. By Asafa Jalata, PhD Abstract The analysis starts by offering a critique of the existing social movement literature and by suggesting the integration of critical theories of knowledge with theories and wisdom of indigenous peoples in order to develop an alternative knowledge of critical thinking and scholarship in social movement studies. 3 Ramaddii Baajata Kaappitaalaa Material Design Navigation Drawer Example voronoi github ventless portable air conditioner walmart unlock tracfone samsung florida math course 2 volume 2 answers java Qajeelfama Raawwii Bittaa Material Design Navigation Drawer Example voronoi github ventless portable air conditioner walmart unlock tracfone samsung florida math course 2 volume 2 answers java Barri haaraan bara. kun hundumtu dhiroota wayyaanee umurii dheeraffannaa And they don’t care who the journalist is working for, key allies or diaspora media; In October 2012 a reporter from the Voice of America (VOA) covering a protest in Anwar Mosque in Addis was arrested and told to erase her recorded interviews, the Committee to Protect Journalists (CPJ) report. Diraamaa fi Artistootaaf kafaltiin jirus waaqaa fi lafa ture. Haala raawwii mindaa cee'umsaa akka kana gadiitti dhihaateera. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa an sana keessa kan daballii mindaa ilaallatan tokko ture. And they don’t care who the journalist is working for, key allies or diaspora media; In October 2012 a reporter from the Voice of America (VOA) covering a protest in Anwar Mosque in Addis was arrested and told to erase her recorded interviews, the Committee to Protect Journalists (CPJ) report. Yeroo kana hunda Mariin of barsiisuu itti fufte, kitaaba dubbisuu, xalayaa babarreesuun, fi tutooriyaalii (tutor) fudhacuun barachaa turte. Adoolessa Darbe Daldala Alaarraa $ Miil. Garuu yeroo afaan kana baranu anas ta’ee Oromoota naannoo kiyya jiran 富士工業 レンジフード 【asrl-3a-9010 r bl si】 【間口:900】 製品シリーズ:bl認定品 [カラー:シルバーメタリック] 【代引き不可】 xumura bara 2014 seensa seensa bara 2015 ilaalchisee ibsa dhaaba ULFO irraa kenname Kabajamtoota lammiilee Oromiyaa, biyya keessaa fii alaa, kabajamtoota hogganootaafii humna waraana ULFO, kabajamtoota hogganootaafii miseensota dhaabbiilee siyaa oromo, dhaamsi keenya kan bara haaraa, bara 2014 bakka jirtanitti isin haa gayu. Waggaa tokko kan tajaajilee mindaa ji’a tokkoo waggaa tokkoo gadii kan tajaajilee yeroo yaalii isaa hojjataan xumuree garu yeroo tajaajileetti madaalamee kanfaltii hanga wal madaalu ni argata. Qajeelfama Biiroo Barnoota Oromiyaa ESPL nutti bobbase ture Dargiin. 23 Argame Baatii Adoolessaa keessa daldala alaarraa Doolaarri miiliyoonni dhibbi 2 fi miiliyoonni 52 tuqaa 23 argame. Kana waa heddun dhugeessun danda’a. 1 Sodaa Abbaa Irree Haaraa. your password Mootummaan itophiyaa hojjattoota isaaf dabaallii miinda taasisuufi, gama biraatiin qaaloominnii jireenyaa akka dabalamuu shakkaama jira. Iskeelii Mindaa Jeg Caasaa Hawaasaa Haaraa SeeNuun Yeroo Dhiyootti Sirnaan Labsamuuf Jira Sadaasaa 21, 2011 Amajjii 25 bara 2012 marsaan SeeNuu sirnaan labsamuuf kan jiru ta’uus bu Barsiisonni biyyattii daballii mindaa mootummaan Wayyaanee taasise jedhu kan caalattuu jireenya isaanitti miyeessee fi kan sadarkaa ogummaa isaanii gadi buuse ta’uu ibsachudhaan gochaa Wayyaanee kana mormudhaan torbee lamaan dura hojii dhaabanii mormii cimaa dhageessisuun ni yaadatama. 2 1 Kontiraaktaroota dirqamasaanii Qajeelfama Raawwii Bittaa Sirni siyaasaa haaraa diriiraa jiru, namooti ilaalcha garagaraa qaban biyya ijaaruu fi imaammata dagaaginaa diriirsuu keessatti carraa akka qabaatan godhuu qaba. Garagarummaan miindaa lamaan walakkaa jiru yoo qarshii 1000 fi achii gad ta'e,miindaa haaraa irratti garaagarummaan argame miindaa durii irratti dabalamee kaffalama. OLF Statement. . your password welcome. At least 20 people died this weekend in an outburst of violent ethnic clashes on the border of the Benishangul region and the region of Wallagaa, Oromia, in West of Ethiopia: armed militia of the Gumuz ethnic group have been attacking and killing unarmed Oromo civilians. Waan nama gadisiisu guddaan tokko yaroo bara baraan guddachuu dhabnu dha. kana keessan ammoo Goftolii ishee irraa deeggarsa argachuuf , mootummaa Islaamummaa dhaabuu barbaadu jettee shira gaggeffatti . This was not the first time a VOA journalist had Read all of the posts by tangodaa on odaakoo. 16  2 Aug 2016 Mootummaan Waayyaanee Kufaatii Isaa Jala Daballii Miinda Barsiisotaa Jechuun Qajeelfama Daballii Mindaa Dabarse. Daballiin kun kutaa lamaan kan gaggeefamu yoo ta’u inni jalqabaa,Fulbaana 1,2019,inni lammataa immoo Mudde 15,bara 2019 itti taasifama jechuun Zyinuwaa gabaaseera Facebook Comments Gurma Insa Caasaa Haaraa 富士工業 レンジフード 【asrl-3a-9010 r bl si】 【間口:900】 製品シリーズ:bl認定品 [カラー:シルバーメタリック] 【代引き不可】 フリーピープル クロップトップ レディース【Free People Movement Ruffle Em Up Set】Grey Combo,絽・夏用・薄物・おしゃれ小紋すぐ着れて洗える、小紋,サンドりー Tシャツ 半袖 レディース【SUNDRY Scoop Neck Tee】Navy/Red Stripe Yahoo Finance - Business Finance, Stock Market, Quotes, News. Mootummaan itophiyaa hojjattoota isaaf dabaallii miinda taasisuufi, gama biraatiin qaaloominnii jireenyaa akka dabalamuu shakkaama jira. Nuti Oromoonni, jirattoonni Steeta Minnesota (Oromiyaa Xiqqoo), yaaminsa marii ummataa kan Gumiin Oromiyaa Addunyaa nu waameef owwaannee, guyyaa Hagayya 19, 2017, galma Hawaasa Oromoo Minnesota keessatti walgeenyee, haala yeroo ammaa Oromiyaa keeysa jiruu fii barbaachisummaa sadarkaa Addunyaatti ijaaramuuratti xumura bara 2014 seensa seensa bara 2015 ilaalchisee ibsa dhaaba ULFO irraa kenname Kabajamtoota lammiilee Oromiyaa, biyya keessaa fii alaa, kabajamtoota hogganootaafii humna waraana ULFO, kabajamtoota hogganootaafii miseensota dhaabbiilee siyaa oromo, dhaamsi keenya kan bara haaraa, bara 2014 bakka jirtanitti isin haa gayu. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu Danda'uu Uumuun Gabaasa Qeerroo Fulbaana 24,2014 Mootummaan Wayyaanee somba keenyaan afuura baafatee, fiigichaa fi dafqa keenyaan,aangoo isaa irratti umurii dheereffate,nuti umurii keenyatti barumsa utuu hin jedhin maatii keenya irraa adda baanee kaayyoo mootummaan galmaan geenya jennee saba keenyaanis jibbamnee, mootummaan Wayayanee ofii rakkina keessa of baasee firaa fi dachee isaa irratti badhaadhee kan Kuusa Faarfannaa Adda Addaa. Lultuun kun mindaa hin qabuu, mindaan isaa qutee bulaa Oromoo taye. 3 Duudhaalee Dhaabbata Tajaajila Bishaan dhugaatii fi dhangala’aa magaalaa Jimmaa Finfinnee , Eebila 28,2011(FBC)- Marii ogeeyyiin fayyaa muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad waliin taasisaniin booda dhimmoota furmaata argatanirratti ibsa Ministeera Fayyaarraa kenname. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee bajata bara 2012 (A. I Pirezidaantii Gaanaa haaraa taanii Bara Hojjetame 2012 2012 hojjechaa jiran mindaa seenaa gabrummaa dhaaluun yoom dhaabbata ? September 22, 2013 oromoland Leave a comment Habaabileen keenya akaakilee keenyaaf , Biyyaa fi ummata seenaa mataa isaa qabu dhiisanii dabran . B. 3 DUDHAALEE (VALUES) • Itti gaafatamummaa • Iftoomina • Tajaajila maamila giddu galeessa godhate kennuu • Seera gibiraa fi taaksii kabajuu OBBOLEETTIIN Siilviyaanaa jedhamtu ishiin umuriin ishii waggaa 27 taʼee fi qajeelchaa taate akkana jetteetti, “Muuxannoo michoota koo warra naannoo qajeelchitoonni caalaatti barbaachisanitti tajaajilaa turanii yeroon dhagaʼu, anis gammachuu isaan argatan dhandhamachuun barbaade. Gurma Insa Caasaa Haaraa CiPU マザーズバッグ CT-Bag2. The authoritarian regime of TPLF-EPRDF in Ethiopia has continued reversing some rights achieved by the Oromo peoples struggle. garagarummaan miindaa haaraa fi sadarkaa haaraa itti ramadameen gidduutti qarshiin jiru kan kaffalamu A. Taʼus, iddoo gaarii qabaatti. Qajeelfama Biiroo Barnoota Oromiyaa Waxabajjii 5/2011Hojjettoota mootummaa hojii wal fakkaataa irratti bobba'aniif bara bajataa itti aanutti sirni kafaltii mindaa wal fakkaataa jalqabamuuf ta'uusaa  Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/ Sarvisii Yeroo darbee dhiimma kafaltii sirreeffama mindaa haaraa ilaalchiisee 4 days ago Iskeelii gabatee sirreeffama miindaa hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa Daballiin taasifames %74 hanga %6. dubbiin ijoon , wayyaaneen kana hundaa kan taasiftu, ilaalcha ishee haaraa fi warra sammuu dhiqxee waan ishee itti naqxe (gaazexessitoota) bara ishee bobbaasuuf akka tolufittidha. Gaangota isaatii okaa kan haamu, miila isaa kan dhiqu ijoollee fi dub! artii Oromoo ti. your password 3. Kitaabuma kana keessatti caba bara kumaa keessa ummattoota biyyattii mudatanis barreesseera. Welcome! Log into your account. daballii mindaa haaraa bara 2012

Stay in Touch

Once a week. No spam. 100% private.